นำ CSR เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

นำนางสาวศิริรัตน์ ตติยรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR) พร้อมคณะกรรมการ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

และนำเรียนผลการดำเนินงานของ CSR มหาสารคาม พร้อมทั้งขอนำเรียนหารือข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างองค์กร

ภาคธุรกิจและภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567


Share: